• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
Witamy na stronie placówki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę żywności do Przedszkola nr 9

2020-12-03

Ogłoszenie nr 760978-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.

Przedszkole Nr 9: Przetarg nieoograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby Przedszkola nr 9 w Zakopanem przy ul. Sabały 10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 9, krajowy numer identyfikacyjny 12131638200000, ul. ul. Sabały  10 , 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 20 13 225, e-mail p9zak@wp.pl, faks 18 20 13 225.
Adres strony internetowej (URL): www.p9zak.szkolnastrona.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://p9zak.szkolnastrona.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://p9zak.szkolnastrona.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy kładać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Sabały 10, 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieoograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby Przedszkola nr 9 w Zakopanem przy ul. Sabały 10
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki Przedszkola nr 9 w Zakopanem mieszczącego się przy ul. Sabały 10. Zakres zamówienia obejmuje 6 zadań: ZADANIE 1: Dostawa pieczywa. l.p. Nazwa jm ilość 1. Bułka hotelowa szt. 1200 2. Chleb krojony zwykły 0,60 kg szt. 300 3. Chleb pszenno żytni 0,60 kg szt. 200 4. Chleb graham 0,60 kg szt. 400 5. Chleb wieloziarnisty 0,60 kg szt. 300 6. Chleb razowy -beton 0,60 kg szt. 300 7. Ciasto jogurtowe 0,60kg szt. 100 8. Bułka grahamka szt. 700 9. Drożdżówka z masą budyniową szt. 800 10. Weka wrocławska 0,60 kg szt. 500 11. Ciasto drożdżowe foremka 0,60 kg szt. 150 12. Strucla z owocami 20 kg kg 50 13. Rogal maślany szt. 1000 14. Drożdżówka z kruszonką 80 g szt. 600 15. Babka piaskowa szt. 60 16. Pączki z nadzieniem szt. 250 17. Ciasteczka kruche kg 40 Zadanie 2: Dostawa artykułów ogólnospożywczych. l.p. Nazwa jm ilość 1. Pieprz ziołowy 20g Prymat szt. 80 2. Cukier trzcinowy 0,50 kg szt. 200 3. Herbata z melisy (torebki 25x2g) Biofix szt. 120 4. Cukier waniliowy 32g szt. 200 5. Dżem słoik 280g typu Łowicz 100% owoców szt. 120 6. Groszek konserwowy 400g Pudliszki szt. 100 7. Herbata Saga 100 szt.(torebki) szt. 8 8. Herbata granulowana 100g Saga szt. 120 9. Herbata owocowa malinowa (torebki 25x2g) Biofix szt. 120 10. Herbata Lipton (torebki) 100szt. szt. 4 11. Ketchup 490g Pudliszki łagodny szt. 80 12. Chrzan Krakus 290g szt. 50 13. Kukurydza Pudliszki 400g szt. 100 14. Szczaw konserwowy 300g szt. 80 15. Herbata miętowa (torebki 25x2g)Biofix szt. 60 16. Musztarda łagodna 175 g szt. 15 17. Ciastka wieloziarniste Belvita 300g szt. 100 18. Miód wielokwiatowy 450 g Bartnik szt. 300 19. Fasolka szparagowa konserwowa (słoik 0,5l) szt. 120 20. Przecier ogórkowy 350 g szt. 120 21. Koncentrat pomidorowy 30% 850 g szt. 40 22. Ananas puszka 580 ml szt. 40 23. Sól sodowo-potasowa 1,5kg szt. 70 24. Ziele angielskie 15g Prymat szt. 20 25. Kurkuma 20g Prymat szt. 10 26. Liść laurowy 8g Prymat szt. 20 27. Kminek mielony 20g Prymat szt. 20 28. Proszek do pieczenia 30g szt. 60 29. Tymianek 10g Prymat szt. 10 30. Kwasek cytrynowy 20g Prymat szt. 30 31. Ryż parboiled kg 50 32. Kasza jaglana 1kg kg 50 33. Ryż Halina 1kg kg 60 34. Kasza manna 1kg kg 50 35. Bułka tarta 500g wrocławska kg 120 36. Kasza jęczmienna wiejska 1 kg kg 80 37. Kasza pęczak 1 kg kg 50 38. Kasza gryczana prażona kg 40 39. Mąka ziemniaczana 1kg kg 10 40. Mąka krupczatka kg 10 41. Kisiel Winiary 77g żurawina , morela szt. 400 42. Pieprz czarny mielony 20g Prymat szt. 60 43. Kawa Inka 150g szt. 100 44. Kakao ciemne 150g szt. 100 45. Szprotki w oleju (puszka) 170g szt. 40 46. Biszkopty 120 g podłużne szt. 300 47. Bulion grzybowy Knorr 60 g szt. 20 48. Groszek ptysiowy kg 30 49. Sardynki w oleju 170 g szt. 40 50. Płatki kukurydziane 1 kg Nestle szt. 60 51. Cynamon 0,15g Prymat szt. 30 52. Tuńczyk w oleju 1750 g szt. 12 53. Makrela w pomidorach 170 g szt. 300 54. Olej kujawski 1 l szt. 250 55. Oliwa z oliwek 1l szt. 24 56. Pomidor puszka 2550 g szt. 60 57. Imbir mielony 15 g Prymat szt. 10 58. Sok marchwiowo-jabłkowy 1l Vitaminka szt. 240 59. Żurawina suszona 100g szt. 200 60. Sok Kubuś 300 ml szt. 500 61. Wafelki ryżowe Sonko szt. 50 62. Wafelki kukurydziane Sonko szt. 100 63. Woda mineralna Muszynianka niegaz. 1,5 l szt. 1500 64. Bazylia 10 g Prymat szt. 20 65. Oregano 10 g Prymat szt. 10 66. Papryka czerwona słodka mielona 20g szt. 80 67. Majeranek 10 g Prymat szt. 20 68. Koncentrat buraczany Krakus 350ml szt. 40 69. Makaron muszelki Lubella 0,50 kg szt. 60 70. Makaron literki Czaniecki 0,50 kg szt. 60 71. Makaron świderki Lubella 0,50 szt. 100 72. Makaron łazanka Lubella 0,50 szt. 80 73. Makaron spaghetti Lubella 0,50 kg szt. 100 74. Makaron kokardki Lubella 0,50 kg szt. 80 75. Makaron zacierka Czaniecki 0,50 kg szt. 60 76. Makaron nitka Czaniecki 0,25 kg szt. 100 77. Makaron krajanka Lubella o,50 kg szt. 50 78. Galaretka owocowa Winiary szt. 350 79. Jaja kurze I klasa szt. 4000 80. Herbatniki szkolne szt. 200 81. Kasza kukurydziana kg 50 82. Płatki owsiane górskie kg 50 83. Mąka poznańska typ 500 PZZ Kraków kg 300 84. Zioła prowansalskie 10g Prymat szt. 15 85. Sok pomarańczowy 0,2 l 100% (10g cukru w 100ml) Tymbark szt. 1000 86. Sok jabłkowy 1 l (10g cukru w 100ml) Tymbark szt. 240 87. Sok czarna porzeczka 1 l (10g cukru w 100ml) Tymbark szt. 200 88. Sok pomarańczowy 1 l (10g cukru w 100ml) Tymbark szt. 240 89. Sok multiwitamina 1 l (10g cukru w 100ml) Tymbark szt. 60 90. Rodzynki 100 g szt. 60 91. Morela suszona 100 g szt. 200 92. Śliwka suszona 100 g szt. 100 93. Estragon 10 g Prymat szt. 10 94. Curry 20 g Prymat szt. 10 95. Kolendra 15g Prymat szt. 10 96. Majeranek 20 g szt. 20 97. Powidło śliwkowe Łowicz 200g szt. 60 98. Sól morska szt. 40 99. Vegeta natur 0,5 kg szt. 20 100. Lubczyk 10 g szt. 100 101. Cukier kryształ 1kg szt. 100 Zadanie 3: Dostawa mięsa i podrobów, wyrobów wędliniarskich, drobiu, wyrobów drobiarskich. l.p. Nazwa jm Ilość 1. Kiełbas szynkowa z indyka kg 10 2. Kiełbasa szynkowa drobiowa cienka kg 10 3. Szynka drobiowa królewska kg 10 4. Pasztet pieczony z indyka kg 30 5. Polędwica drobiowa kg 15 6. Polędwica sopocka kg 15 7. Szynka konserwowa typu Krakus kg 25 8. Szynka gotowana tradycyjna kg 20 9. Kiełbasa krakowska sucha kg 20 10. Szynka wiejska z wieprza kg 20 11. Parówka dla najmłodszych 80% mięsa kg 90 12. Schab b/k kg 110 13. Szynka b/k surowa kg 150 14. Wątroba drobiowa kg 60 15. Łopatka b/k kg 80 16. Karkówka b/k kg 60 17. Antrykot wołowy/rostbef kg 160 18. Polędwiczki schabowe kg 80 19. Pieczeń wołowa - ligawa kg 50 20. Wołowina - gulasz kg 30 21. Cielęcina - pieczeń kg 50 22. Cielęcina - gulasz kg 30 23. Filet z kurczaka b/k kg 170 24. Kurczak świeży kg 70 25. Udka z kurczaka kg 50 26. Filet z indyka kg 130 27. Korpusy rosołowe kg 50 28. Kiełbasa krakowska parzona kg 25 29. Pasztecik drobiowy 180 g (słoiczki) Szt. 90 30. Szynka sądecka tradycyjna kg 10 Zadanie 4: Dostawa produktów mleczarskich: l.p. Nazwa jm ilość 1. Ser żółty gouda kg 20 2. Mleko butelkowe 3,2 % 1 l szt. 2800 3. Masło 82% 0,20 kg szt. 1300 4. Twaróg tłusty klinek 230g kg 1000 5. Ser żółty salami kg 100 6. Ser żółty edamski kg 40 7. Śmietana 18 % 400 g szt 400 8. Jogurt naturalny 150g szt 800 9. Kefir wiaderko 5 l szt 15 10. Jogurt naturalny 350g szt 200 11. Serek homogenizowany 150g (10g cukru w 100g/ml) szt 1900 12. Jogurt owocowy 150g (10g cukru w 100g/ml) szt. 1800 13. Mleko 2,5 % luz l 3000 14. Kefir 350g szt 100 15. Masło klarowane 250g szt 120 16. Śmietana 18% słodka 0,5l szt 140 17. Maślanka 1l szt. 50 18. Ser topiony kremowy 100g szt. 60 19. Jogurt naturalny wiaderko 1l szt. 150 20. Serek mascarpone 250g szt. 30 21. Ser szkolny klasyczny 150g Szt. 50 22. Ser gryficki kg 10 Zadanie 5: Dostawa owoców i warzyw. l.p. Nazwa jm ilość netto Cena jedn. brutto Wartość netto Stawka VAT 1. Banany kg 850 2. Buraki ćwikłowe kg 400 3. Cebula kg 150 4. Cytryny kg 40 5. Fasola Jaś kg 30 6. Groch łuszczony połówki kg 25 7. Gruszki kg 250 8. Jabłka deserowe kg 800 9. Kapusta włoska szt. 140 10. Kalafior świeży szt. 50 11. Kapusta biała kg 100 12. Kapusta czerwona kg 100 13. Kapusta kwaszona kg 100 14. Kapusta pekińska szt. 120 15. Marchew kg 500 16. Ogórek kiszony kg 90 17. Ogórek świeży sezonowy letni kg 50 18. Ogórek zielony sezonowy zimowy kg 100 19. Pieczarki kg 30 20. Pietruszka kg 250 21. Pomidor sezonowy letni kg 80 22. Pomidor sezonowy zimowy kg 100 23. Sałata zielona sezonowa letnia szt. 100 24. Sałata zielona sezonowa zimowa szt. 100 25. Seler kg 230 26. Śliwki węgierki kg 50 27. Ziemniaki kg 6000 28. Pietruszka natka szt. 150 29. Por szt. 300 30. Koperek sezonowy letni szt. 100 31. Koperek sezonowy zimowy szt. 100 32. Czosnek szt. 200 33. Arbuz kg 100 34. Truskawki kg 100 35. Maliny kg 100 36. Mandarynka kg 100 37. Kiwi szt. 1000 38 Pomarańcza kg 200 39. Brokuł świeży szt. 40 40. Rzodkiewka szt. 100 41. Szczypior sezonowy zimowy szt. 80 42. Szczypior sezonowy letni szt. 80 43. Rabarbar kg 30 45. Nektarynki kg 40 46. Śliwki deserowe kg 80 47. Kalarepka szt. 80 48. Papryka czerwona kg 100 49. Dynia kg 100 50. Soczewica czerwona kg 50 51. Bataty kg 20 52. Ciecierzyca kg 30 53. Awokado szt. 30 54. Sałata strzępiasta szt. 10 55. Winogrono bezpestkowe kg 50 Zadanie 6: Dostawa mrożonek. l.p. Nazwa jm ilość 1. Filet miruna bez skóry kg 120 2. Filet z dorsza bez glazury kg 140 3. Brukselka kg 30 4. Kalafior kg 120 5. Mieszanka warzywna 7 składnikowa kg 100 6. Brokuł kg 120 7. Fasolka szparagowa żółta/zielona kg 80 8. Marchewka mini kg 80 9. Maliny kg 100 10. Truskawki kg 120 11. Mieszanka kompotowa kg 160 12. Porzeczka czarna kg 50 13. Marchewka kostka kg 20 14. Szpinak rozdrobniony kg 30 15. Jagody czarne kg 30 16. Aronia kg 40 17. Śliwki kg 60 18. Wiśnia kg 30

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15100000-9
15200000-0
15300000-1
15400000-2
15500000-3
15811000-6
15130000-8
15810000-9
15890000-3
15870000-7
15812000-3
03220000-9
03142500-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 04.01.2021   lub zakończenia: 31.12.2021
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12   04.01.2021 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: • Potencjał finansowo- ekonomiczny Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
A. Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 1. aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
B. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ 2. wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (wykonawca może założyć ofertę na własnym formularzu, lecz jego treść i układ muszą być zgodne z formularzem załączonym do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty: Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty wypełniony formularz cenowy proponowanych artykułów zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 7(abcdef) do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga wypełnienia każdej pozycji formularza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Tak
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Tak

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1. Najniższa cena 60,00
2. termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: Cena jednostkowa danego produktu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT , przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena jednostkowa brutto, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian. Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia cen jednostkowych poszczególnych produktów raz na kwartał o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za dany kwartał publikowany w Monitorze Polskim (tzw. klauzula waloryzacyjna). O zmianę cen winien wystąpić pisemnie Wykonawca, dokumentując Zamawiającemu zaistnienie powyższego faktu. Ceny zostaną podwyższone z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono pismo o zmianę cen; Zmiana cen w wyniku gwałtownego wzrostu cen rynkowych (tj. powyżej 5%) może następować w okresach jednomiesięcznych. Przewiduje się, w sezonie na dane owoce i warzywa, możliwość z wystąpieniem do wykonawcy o obniżenie cen jednostkowych w stosunku do podanych w ofercie. Zmiana cen z w/w powodów nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy a jedynie aneksu do umowy. iu o art.144 ust.1 ustawy zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


 

Ogłoszenie nr 626173-N-2019 z dnia 2019-11-26 r.Przedszkole Nr 9: Przetarg nieoograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby Przedszkola nr 9 w Zakopanem przy ul. Sabały 10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowaneg